Voorwaarden2018-01-24T08:58:12+00:00

Algemene voorwaarden arrangementen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Brouwerij Egmond bv/Egmond Experience (Brouwerij Egmond).
Het adres van Brouwerij Egmond is Weg over de Bisschop 1B 1934 CS Egmond aan den Hoef, met het KvKnummer 68918925.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@egmondexperience.nl, of per post: Brouwerij Egmond BV/Egmond Experience, Weg over de Bisschop 1B, 1934 CS Egmond aan den Hoef.

Brouwerij Egmond heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Brouwerij Egmond en u (Opdrachtgever).
Brouwerij Egmond zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.egmondexperience.nl.
Brouwerij Egmond is de brouwer van Sancti Adalberti abdijbieren en biedt via de website arrangementen aan.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de betaling voor een arrangement heeft verricht.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes van Brouwerij Egmond zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor het specifiek onderliggende arrangement (en niet voor eventuele toekomstige orders).
Als Opdrachtgever aan Brouwerij Egmond gegevens verstrekt, mag Brouwerij Egmond ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs

Brouwerij Egmond mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

Betaling vindt plaats bij de boeking van een arrangement.

Artikel 6 – Derden

Brouwerij Egmond mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 7 – Uitvoering opdracht

Brouwerij Egmond zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 8 – Wijziging opdracht

Als tijdens het arrangement blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van het arrangement te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
Brouwerij Egmond mag een verzoek tot wijziging van het arrangement van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding

Brouwerij Egmond mag het arrangement opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen het arrangement ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
Brouwerij Egmond mag nakoming van het arrangement opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Brouwerij Egmond dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 10 – Tussentijdse opzegging

Als Brouwerij Egmond het arrangement tussentijds opzegt, zal Brouwerij Egmond zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Brouwerij Egmond extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
Brouwerij Egmond mag het arrangement direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) indien Opdrachtgever zonder voorafgaande melding niet komt opdagen.

Artikel 11 – Overmacht

Brouwerij Egmond hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
Brouwerij Egmond kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit het arrangement opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
Als Brouwerij Egmond zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde
heeft, mag Brouwerij Egmond het nagekomen deel factureren.

Artikel 12 – Klachten

Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering melden.
Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Brouwerij Egmond die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Brouwerij Egmond is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Brouwerij Egmond.
Brouwerij Egmond is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
De aansprakelijkheid van Brouwerij Egmond is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van EUR 500,-.
De aansprakelijkheid van Brouwerij Egmond is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Brouwerij Egmond.
De arrangementen zijn voor eigen risico van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Brouwerij Egmond is één jaar.

Artikel 15 – Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Brouwerij Egmond voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Brouwerij Egmond toerekenbaar is.
Als derden Brouwerij Egmond aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Brouwerij Egmond zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Brouwerij Egmond, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

Brouwerij Egmond behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Brouwerij Egmond verstrekt zijn.

Artikel 17 – Geheimhouding

Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Brouwerij Egmond alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
Brouwerij Egmond zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Brouwerij Egmond optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Brouwerij Egmond niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 18 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 19 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 21 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Download de voorwaarden